Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Blog over Kunstmatige Intelligentie, Deep Learning, Robotlaw, Blockchain en Big Data Regelgeving

Blog over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en robotica, big data wetgeving en machine learning regelgeving. Kennisartikelen inzake cloud computing, algoritmes, privacy, virtual reality, blockchain, smart contracts, informatierecht, ICT contracten, online platforms, apps en tools. Europese regels, auteursrecht, chipsrecht, databankrechten en juridische diensten AI recht.

Posts tagged AI Impact Assessment
Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes

Tijdens het Platform ECP event ‘Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes’ gaf AIRecht Managing Partner en lid van de Werkgroep Kunstmatige Intelligentie Mauritz Kop op 27 juni 2019 in Den Haag een korte presentatie over de eerste Europese AI Alliance Conferentie te Brussel, en de aldaar door HLEG Chair Pekka Ala-Pietilä aan EU Commissaris Mariya Gabriel gepresenteerde Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI.

Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI

De Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI van de onafhankelijke High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) bevatten 33 punten, waaronder 11 key takeways die Europese Artificiële Intelligentie naar duurzaamheid, groei en competitiveness moeten leiden. Best practices en Codes of Conduct zoals het ECP AI Impact Assessment spelen in daarin een prominente rol.

Succesvolle eerste Europese AI Alliance Assembly in Brussel

De HLEG kan terugkijken op een succesvolle eerste editie van de Europese AI Alliantie Conferentie in Brussel, die gehouden werd op 26 juni 2019. Tijdens de Assembly - die ook online werd gestreamd - werden de nieuwste prestaties in het AI-beleid en de toekomstperspectieven van de Europese strategie voor kunstmatige intelligentie besproken (i.e. sociale, mensgerichte AI die fundamentele rechten en vrijheden respecteert), inclusief de impact ervan op onze economie en samenleving.

Read More
Legal Status of Robots and AI in Healthcare - Symposium Academy Het Dorp

On December 3, 2018 our office Artificial Intelligence & Law delivered the lecture 'The legal status of smart robots: legal personality, intellectual property and fundamental rights'. On the occasion of the Symposium on robotisation and eHealth in the pharmaceutical industry, organized by Academy Het Dorp and Proeftuin Robotica. The central theme of this seminar on healthcare regulation was: Can you hold a robot liable in case of damages?

How should we deal with liability in robotics?

The following questions were addressed: Should robots equipped with AI have a separate legal status? How do you - as a developer/supplier and consumer/user/patient get a grip on liability for autonomous machines and artificial intelligence algorithms? How do we safeguard ethical principles and fundamental human rights? Who owns intellectual property rights in smart robots and copyrights on computer and AI generated works? How should we deal with liability in robotics?

Read More
Artificial Intelligence Impact Assessment

AI Impact Assessment: checklist voor toepassing artificiële intelligentie

Het AI Impact Assessment biedt ondernemers, datawetenschappers en softwareprogrammeurs een gedragscode waarmee AI veilig geïmplementeerd kan worden. Het Artificial Intelligence Impact Assessment is ontwikkeld door het ECP|Platform voor de InformatieSamenleving. De AI Impact Assessment is een wegwijzer voor toepassing van artificiële intelligentie. Via een praktische checklist op zowel juridisch, technisch als ethisch vlak.

De uitvoering van de AI Impact Assessment wordt bij voorkeur begeleid door een daartoe gespecialiseerd jurist.

Risico-inschattingsinstrument

De AIIA vertoont verwantschap met andere risico-inschattingsinstrumenten zoals de Privacy Impact Assessment (PIA, ook wel Data Protection Impact Assessment (DPIA) of gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) genaamd). We zien eenzelfde logica terug bij de 3 Robotwetten van Asimov, de IBM Watson AI Guidelines en de 23 Asilomar AI principes. De AIIA heeft eveneens een gidsfunctie, en een vergelijkbaar moreel kompas.

Leidraad voor verantwoorde implementatie van kunstmatige intelligentie

De Artificiële Intelligentie Impact Assessment (AIIA) bevat een overzichtelijk stappenplan met 8 stappen, aan de hand waarvan bedrijven inzichtelijk kunnen maken welke juridische en ethische normen van belang zijn bij de creatie en toepassing van AI-systemen en smart robotics. Ook maken de AIIA en de Gedragscode Artificiële Intelligentie helder welke motieven en beweegredenen de basis vormen van de te maken keuzes en beslissingen tijdens het AI implementatietraject. Dit maakt het gebruik van kunstmatige intelligentie en slimme algoritmes transparanter.

Read More
Algoritmes, Artificiële Intelligentie, Big data, Cloud Computing, Cognitive Computing, Computer Vision, Deep Learning, Extended Reality, Grondrechten, Informatierecht, Intellectueel Eigendom, Internet of Things, Internetrecht, Juridisch Advies, Kunstmatige Intelligentie, Nano Engineering, Neuraal Netwerk, Quantum Computing, Recht, Robotica, Robotlaw, Tech Startups, WetgevingMauritz KopArtificiële Intelligentie & RechtArtificial Intelligence Impact Assessment, robotisering, 4e industriële revolutie, slimme robots, kunstmatige intelligentie, AI Impact Assessment, checklist, stappenplan, ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, jurist, legal, ethische normen, risico-inschattingsinstrumenten, Privacy Impact Assessment, PIA, Asimov, GEB, Gedragscode Artificiële Intelligentie, rechtsstatelijkheid, intellectueel eigendom, wet en regelgeving, belanghebbenden, Infinite computing, neuromorphic chips, AI-mind clouds, spintronics, wijsheid, compassie, Harari Home Deus, Singularity, Artificial General Intelligence, bias, Privacyvraagstukken, accessibility, blockchain, dystopische toekomstscenario’s, Orwelliaanse Versificator, 1984, The Matrix, Blade Runner, Ghost In The Machine, Westworld, Mad Max, Robocop, The Terminator, Brazil, Metropolis, Asilomar AI Principes, Privacy en Security by Design, Triple Helix Model, Nederlandse AI Strategie, Conferentie Nederland Digitaal, arbeidsmarkt, disruptie, leidraad, gidsfunctie, open internet, digitalisering, neuraal netwerk, machine learning, Internet of Things, data scientist, software programmeur, Europese AI Alliantie, Cybersecuritywetgeving, NIB-Richtlijn (EU) 2016/1148), NIS-Directive, IEC 62443, eIDAS, veiligheidseisen, Wbni, ISO, NEN, ANSI, end users, IBM Watson, AI Guidelines, ICAI, AINED