Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Bij Ons Kunt U ICT Contracten Controleren Of Laten Opstellen | Checklist

U zoekt een top kwaliteit jurist contractenrecht die efficiënt werkt. Wij kunnen uw ICT contract opstellen of checken. Checklist standaardcontracten beoordelen en SaaS contracten opstellen in het Engels. Verkoopovereenkomst, servicecontract, distributiecontract, NDA, Escrow, leveringsvoorwaarden, samenwerkingscontract, licentie van chipsrecht, en arbeidsovereenkomst en meer. Bel of email ons vandaag nog voor de mogelijkheden.

Contract opstellen

Overeenkomst checken

ICT Contracten

Wat zijn ICT Contracten?

Een ICT contract is een bij voorkeur schriftelijke afspraak tussen twee of meer partijen over de levering van ICT gerelateerde goederen of diensten die tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Een goed ICT contract formaliseert gemaakte afspraken tussen partijen en fungeert bij misverstanden of onenigheid als document om op te kunnen terugvallen.

Welke soorten ICT Contracten kennen we?

Enkele (50) veelgebruikte soorten ICT contracten zijn:

 • Overeenkomst inzake aanschaf, licentie en onderhoud van programmatuur. Dit contract wordt gesloten tussen de leverancier van software en de afnemer, die een gebruiksrecht krijgt.

 • Offerteaanvraag met aanbesteding. Dit contract wordt gesloten tussen een professionele partij die behoefte heeft aan een complexe ICT-dienst en de leverancier van de software. Voorbeeld is een departement zoals het Ministerie van Economische Zaken dat zoals alle grote overheidsorganisaties verplicht is om een aanbestedingsprocedure te starten. De ICT-dienst omvat de complete levenscyclus van de programmatuur.

 • Licentieovereenkomst voor standaard applicatieprogrammatuur. Dit contract kan worden gebruikt voor levering van software als product.

 • SaaS-Contract, Software as a Service. Dit contract kan worden gebruikt voor levering van software als dienst, eventueel in de cloud, en webapplicaties.

 • SLA, Service Level Agreement, zoals een overeenkomst inzake levering van een Enterprise Content Management Systeem (ECM) inclusief bijbehorende dienstverleningsovereenkomst.

 • Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

 • Publishing overeenkomst voor videogames tussen de game developer en de game exploitant oftewel de uitgever. Hiervoor geldt, net zoals voor schrijvers van boeken en auteurs werkzaam in de muziekindustrie sinds 2017 het nieuwe Auteurscontractenrecht. Dit brengt met zich mee dat game publishing deals evenwichtiger zijn geworden. De game-ontwikkelaar heeft recht op een billijke vergoeding, onredelijk bezwarende bepalingen zijn niet toegestaan en en dient een bestsellerbepaling te worden opgenomen. Bij conflicten kunnen de contractpartijen zich tot de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht wenden.

 • Bewerkersovereenkomst van persoonsgegevens conform de AVG, de Europese Privacy Richtlijn.

 • Overeenkomst van opdracht ICT-professionals ex art. 7:400 BW, waarbij er geen sprake is van een dienstverband c.q een arbeidsrelatie. De ICT-professional zal zijn zelfstandigheid moeten aantonen, bijvoorbeeld door overleggen van een KvK inschrijving.

 • Licentiecontract voor het componeren van gamemuziek. Master sync en use contract, exclusieve licentie, non exclusieve licentie of overdracht, een en ander zowel ten aanzien van de master recording als de onderliggende compositie en mogelijke tekst. Ook bruikbaar voor extern sounddesign mits dit niet onder werkgeversauteursrecht of Work for Hire valt.

 • Agile software ontwikkelingsovereenkomst voor apps. Te gebruiken voor de creatie van apps voor mobiele platforms zoals Android of iOs. Agile wil zeggen dat er overwegend flexibele afspraken worden gemaakt tussen de software leverancier en de opdrachtgever over het ontwikkelingsproces, meerwerk, opleveringsdatum, aanvaarding en updates. Inclusief NDA.

 • Broncodelicentiecontract.

 • Escrow-overeenkomst, zoals een ASP/SaaS en een CloudSecure escrowovereenkomst. Bewaargevingsovereenkomst voor de broncode van programmatuur/software.

 • Mutual non Disclosure Agreement, wederzijdse geheimhoudingsverplichting.

 • Investeerderscontract.

 • Geschillenbeslechtingscontract, geschillenregeling, arbitrageclausules.

 • Overeenkomst tot levering van Clouddiensten, waarbij de ICT faciliteiten niet langer op de locatie van de klant staan, maar zich in de cloud bevinden. Toepasbaar voor IaaS, PaaS en SaaS.

 • Akte vestiging van vruchtgebruik op Software.

 • Algemene voorwaarden voor de levering van mobiele telefoondiensten.

 • Franchise overeenkomst.

 • Agentuurovereenkomst voor hardware of software.

 • Pilotovereenkomst met proefopstelling op basis van trial and error.

 • Shrink-Wrap overeenkomst

 • Duurovereenkomst inzake Licentie van personal-computerprogrammatuur

 • Computer Aided Systems Engineering (CASE) contract. Gebruik van code-generator en applicaties overeenkomst.

 • Due Dilligence Protocol bij Outsourcing.

 • RFP-contract, Request for Proposal agreement, overheidsorganisatie als aanbestedende dienst.

 • Handelsnaam en merkenovereenkomst inzake de licentie of het gebruiksrecht van een handelsnaam of merk, gesloten tussen importeur van software en de fabrikant. De importeur verkrijgt het non-exclusieve gebruiksrecht op handelsnaam of merk van de softwarefabrikant.

 • Contract inzake afnemen van telecommunicatiediensten.

 • Gebruik op proef, beta testing contract met NDA.

 • Overeenkomst voor verdeling aansprakelijkheid bij virussen, beveiliging van software.

 • Expoitatieovereenkomst maatwerksoftware, overdracht van het auteursrecht van de programmeur aan de exploitant.

 • Verkoop en verhuur van kantoorapparatuur.

 • Gemeenschappelijke studieovereenkomst en projectmanagement

 • Turnkey-overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling, installatie en oplevering van een volledig operationeel ICT-systeem.

 • Consultancy, advisering en projectmanagement overeenkomst

 • Interim-managementovereenkomst.

 • Timesharing-overeenkomst, outsourcing, SLA

 • Databankenovereenkomst

 • Opleidingsovereenkomst tbv ICT trainingen en computercursussen

 • Inleenovereenkomst

 • Hardware calamiteitenregeling

 • Hosting overeenkomst

 • Website-ontwerpovereenkomst

 • Overeenkomst met betrekking tot domeinnaamregistratie

 • Substitutieovereenkomst inzake contractovername

 • Contract inzake ontwikkeling en onderhoud van websites, webapplicaties en programmatuur.

 • Overeenkomst voor begeleiding en advies in de pre-contractuele fase

 • Contract inzake financiering en leasing van ICT.

 • Website-ontwerpovereenkomst tussen de websitebouwer en de klant.

Bij Ons Kunt U ICT Contracten Controleren Of Laten Opstellen | Checklist

Bij Ons Kunt U ICT Contracten Controleren Of Laten Opstellen | Checklist


Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten inzake het chipsrecht

Het chipsrecht beschermt het design van een halfgeleiderproduct, zoals een computerchip. Het chipsrecht dient te worden geregistreerd en heeft een beschermingsduur van 10 jaar. Artikel 1 van de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten luidt:

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. halfgeleiderprodukt: de definitieve vorm of de tussenvorm van een produkt;

 • 1°. dat uit een lichaam bestaat, dat een laag halfgeleidermateriaal en een of meer lagen geleidend, isolerend of halfgeleidend materiaal bevat, waarbij elk van de lagen een samenstelling heeft die in overeenstemming is met een vooraf bepaald driedimensionaal patroon van het lichaam, en

 • 2°. dat bestemd is om, uitsluitend of tezamen met andere functies, een elektronische functie te vervullen.

b. topografie: een reeks samenhangende beelden, op enigerlei wijze vastgelegd,

 • 1°. die het driedimensionaal patroon van de lagen weergeven waaruit het halfgeleiderprodukt is samengesteld, en

 • 2°. waarin elk beeld het patroon of een gedeelte van het patroon van een oppervlak van het halfgeleiderprodukt in enig stadium van zijn vervaardiging voorstelt;

c. het bureau: het bureau, bedoeld in artikel 1 van de Rijksoctrooiwet 1995;

d. het register: het door het bureau beheerde register waarin depots ingevolge deze wet worden ingeschreven;

e. exploiteren: het verkopen, verhuren of het op andere wijze in het verkeer brengen van exemplaren van de topografie of van het halfgeleiderprodukt waarin de topografie is vervat, dan wel het aanbieden voor een van deze doeleinden. Voor de toepassing van de artikelen 4, 7 en 13 wordt onder exploitatie niet verstaan exploitatie die geschiedt onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid, mits deze voorwaarde alleen geldt tussen de desbetreffende contractspartijen.In welke situaties worden IT overeenkomsten gebruikt?

wie zijn de contractpartijen?

ICT contracten worden gebruik bij de ontwikkeling, exploitatie, distributie, verkoop, levering en onderhoud van software en hardware. Van concept tot product of dienst inclusief het in het maatschappelijk verkeer brengen ervan. De meest voorkomende contractpartijen zijn de programmeur, software-ontwikkelaar, app-bouwer, de leverancier, distributeur, de licentienemer, de bedrijfsmatige klant en de consument. Afnemers kunnen werkzaam zijn in zo’n beetje alle sectoren van de markt. Van de auto-industrie tot overheden als gemeentes, van ziekenhuizen tot natuurlijke personen, van retail industrie tot de touristische sector. Elke contractpartij heeft rechten en plichten die omschreven staan in de wet en in het ICT contract. Consumenten genieten meer rechtsbescherming dan professionele partijen.

Checklist voor ICT Contracten

Bij het opstellen en controleren van een ICT contract hanteren wij een uitvoerige checklist. Een aantal (35) voorbeelden van controlepunten die voorkomen in deze checklist zijn:

 • Wie zijn de contractpartijen en zijn deze tekeningsbevoegd;

 • Kloppen de KvK gegevens van de partijen;

 • Is er een sluitende geheimhoudingsverklaring opgenomen;

 • Zijn er voorzieningen inzake de broncode zoals een Escrow overeenkomst;

 • Is er een non-concurrentiebeding met aanvaardbare scope;

 • In hoeverre wordt aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten;

 • Is de licentie exclusief of non-exclusief en is dit voldoende gespecificeerd;

 • Aan wie komen de intellectuele eigendomsrechten toe;

 • Is er een handelsnaam of merklicentie nodig;

 • Service level Agreement, is er een noodzaak;

 • Wat is de looptijd van de overeenkomst;

 • Welk recht is van toepassing;

 • Welke rechtbank is bevoegd of is er een geschillenregeling getroffen;

 • Hoe zit het met het Weens Koopverdrag;

 • Zijn boetebedingen opportuun;

 • Is er een sluitend ontbindingsartikel en wat zijn de gevolgen van beëindiging;

 • Mogen rechten door partijen aan derden worden overgedragen;

 • Zijn de bijlagen bij het contract afdoende gespecificeerd, begrijpelijk en dekkend;

 • Wat is de gebruiksduur van de software;

 • Wat gebeurt er in geval van overmacht of faillissement;

 • Mag de afnemer zelf onderhoud plegen of dit door derden laten doen;

 • Zijn er automatische updates, hoe snel worden bugs verholpen;

 • Wat is het verschil tussen updates en upgrades;

 • Is de functionaliteit van de software voldoende nauwkeurig gedocumenteerd;

 • Is de privacy van de eindgebruiker gewaarborgd, zijn er risico’s inzake persoonsgegevens;

 • Zijn er garanties en vrijwaringen opgenomen;

 • Worden er geen auteursrechten, patenten of databankrechten van derden geschonden;

 • Welk vergoedingsmodel wordt er gebruikt;

 • Zijn er afspraken inzake meerwerk bij de ontwikkeling van een app;

 • Hoeveel sprints zijn er van toepassing in een Scrumproject;

 • Wat gebeurt er als de app niet wordt toegelaten in de Android of iTunes app-store;

 • Is er voorzien in een acceptatietest van de programmatuur;

 • Wat is de rechtsvorm van de wederpartij;

 • Wie is eigenaar van de werken die worden gegenereerd door de AI;

 • Hoe zit het met back-ups van de softwareapplicatie.

Heeft u vragen over de aandachtspunten die wij gebruiken bij het beoordelen van IT-contracten neem dan gerust contact met ons op.Welke wetgeving en rechtspraak speelt een rol bij ICT Contracten?

Belangrijke wetten die een rol spelen in de ICT branche zijn de Europese Softwarerichtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Europees Verdrag Voor de rechten van de mens (EVRM), het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) inzake uw merk, de Auteursrechtrichtlijn inzake uw copyrights, de Berner Conventie, het TRIPS verdrag, de E-Commerce Richtlijn inzake elektronische handel en koop op afstand, en de Europese Richtlijn Consumentenrechten.

Nederlandse ICT regelgeving

Op nationaal niveau zijn met name relevant de Grondwet, Boek 6 (Contractenrecht), Boek 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek, de Auteurswet, de Databankenwet, de Rijkoctrooiwet inzake uw patenten, de Handelsnaamwet en de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten inzake het chipsrecht. Daarnaast is er ICT rechtspraak van onze Hoge Raad en van het EU Hof van Justitie op tal van onderwerpen binnen het domein van het informatierecht, zoals over hyperlinken naar illegale content of over de uitputting van auteursrechten op software.

Relevantie voor onze cliënten

Onze ICT en AI specialisten weten hoe u contracten optimaal kunt inzetten ten behoeve van het verzamelen, gebruiken, en verwerken van data, gegevensbescherming en geheimhouding, cloud computing, het ontwikkelen en in de markt zetten van AI-applicaties, licenties en overdracht van auteursrechten, bescherming van uw databankrechten, consumentenrechten, contractonderhandelingen tijdens de precontractuele fase en contractuele aansprakelijkheid voor schade.

Ook weten onze juristen welke rechtsmiddelen u – als bedrijf of overheidsinstelling - tot uw beschikking heeft in geval van datalekken, gegevensverlies en privacyinbreuken, wanprestatie, niet-nakoming of onrechtmatige daad. Tenslotte dragen onze adviseurs kennis van zekerheden die u kunt vestigen, zoals bankgarantie, pandrecht, hypotheek, vruchtgebruik en eigendomsvoorbehoud.