Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Leveringsvoorwaarden Apps & Tools | Opdrachtverlening | Inkoopvoorwaarden | Checklist

Wij maken uw algemene leveringsvoorwaarden voor AI apps, smart products en robotica tools in orde. Vast tarief. In orde maken van betalingscondities, verkoopvoorwaarden en legal terms. Opstellen opdrachtverlening richting klant. Screenen inkoopvoorwaarden handelspartner, checken distributievoorwaarden leverancier. Inclusief handige checklist!

Leveringsvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Checklist

Leveringsvoorwaarden

Als ondernemer hanteert u altijd uw eigen set met algemene voorwaarden. Wij maken uw algemene leveringsvoorwaarden voor AI apps en robotica tools in orde. Tegen een vast tarief. Denk aan het opstellen van een opdrachtverlening richting klant, het screenen van inkoopvoorwaarden van uw handelspartner (onderhandelingen battle of forms) alsook het checken van distributievoorwaarden van uw leverancier. Deze diensten zijn inclusief een handige checklist!


ALV Dienstverlening vs levering van producten

Bestaan er eigenlijk verschillen tussen verkoopvoorwaarden, leveringsafspraken en betalingscondities bij de levering van diensten of producten? Dienstverleningsvoorwaarden versus algemene bepalingen bij de levering van goederen en zaken?

Niet echt nee…

Er kan niet gezegd worden dat er sprake is van substantiële verschillen tussen ALV met betrekking tot dienstverlening of de verkoop en levering van zaken. Als het goed is, bestaan zowel ALV dienstverlening als ALV voor de levering van zaken uit leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Leveringsvoorwaarden Apps & Tools | Opdrachtverlening | Inkoopvoorwaarden | Eigendomsvoorbehoud

Leveringsvoorwaarden Apps & Tools | Opdrachtverlening | Inkoopvoorwaarden | EigendomsvoorbehoudLet wel goed op…

Het is evenwel zo dat in geval van dienstverlening bepalingen over eigendomsvoorbehoud en retentierechten minder gebruikelijk zijn. Een retentierecht kan alleen worden uitgeoefend met betrekking tot zaken (denk aan de garagehouder die de gerepareerde auto onder zich houdt totdat de factuur is voldaan). Het eigendomsvoorbehoud is bij levering van diensten eveneens een lastige constructie, tenzij de levering van bepaalde zaken onderdeel is van de dienstverlening (denk aan onderhoudsovereenkomst of serviceovereenkomst waarbij zo nu en dan zaken worden vervangen.)Opdrachtverleningsdocument met algemene voorwaarden

Ook in het buitenland werkt u met een opdrachtverleningsdocument waarin afspraken omtrent verkoop, levering en betaling staan. Het gaat hier om de zakelijke verhouding tussen u als opdrachtnemer en uw opdrachtgever of zakenpartner. In combinatie met de opdrachtverlening hanteert u maatwerk algemene voorwaarden, waarin gedetailleerde regels worden opgenomen over zaken als nakoming, termijnen, vormvoorschriften (schriftelijk/mondeling), ontbindings- of beëindigingsgronden, en omvang van aansprakelijkheden. Omvang van aansprakelijkheden blijft bij voorkeur zo beperkt mogelijk.

Toepasselijkheid van uw eigen set algemene voorwaarden

Voorafgaand aan ondertekening van het contract met uw wederpartij dienen leveringsvoorwaarden en betalingscondities van toepassing te zijn verklaard op de overeenkomst. Op die manier maken deze ook daadwerkelijk onderdeel uit van de overeenkomst met uw wederpartij. Dit betekent dat de voorwaarden conform de regelgeving omtrent aanbod en aanvaarding reeds vóór of ten laatste tijdens het sluiten van de overeenkomst van toepassing moeten worden verklaard. Het verwijzen naar uw algemene voorwaarden op de opdrachtbevestiging of factuur is daarom onvoldoende.Ter hand stellen algemene voorwaarden conform Boek 6 BW

Op grond van Boek 6 (Contractenrecht) van het Burgerlijk Wetboek dient u uw eigen set met algemene voorwaarden als volgt ter hand te stellen, willen ze daadwerkelijk van toepassing zijn op de rechtsverhouding. Artikel 234 BW zegt het volgende over het terhandstellingsvereiste:

1. De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij

  • a hetzij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld,

  • b hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden,

  • c hetzij, indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

2. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij zijn ter hand gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt.

3. Het in de leden 1 onder b en 2 omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd.Inkoopvoorwaarden klant en intellectueel eigendom

Met name de wat grotere klanten van uw organisatie zullen zelf ok inkoopvoorwaarden hanteren. Vaak is het zo dat deze strijdig zijn met uw algemene voorwaarden. De inkoopvoorwaarden van uw klant beschermen uw klant tegen aansprakelijkheid en kosten, uw verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingscondities beschermen u. Gedurende contractonderhandelingen probeert u daarin een evenwicht te bereiken. De weegschaal mag daarbij niet teveel naar een kant uitslaan, anders zouden de condities als onredelijk bezwarend kunnen worden bestempeld. En daarmee – in de ogen van de rechter - ongeldig zijn als het er op aankomt.

Wat u in ieder geval moet weten is dat u IE-rechten niet zomaar weggeeft, en dat u niet zomaar toestaat dat de wederpartij uw intellectuele eigendomsrechten verkrijgt, bijvoorbeeld door klakkeloos akkoord te gaan met diens inkoopvoorwaarden waarin dit vermeld staat.CHECKLIST ALGEMENE VOORWAARDEN

Let bij algemene voorwaarden ALTIJD op de volgende zaken:

1. Duidelijke omschrijving van personalia, woonplaats, KvK of statutaire zetel van partijen;

2. Zijn de algemene voorwaarden (kosteloos) ter hand gesteld;

3. Wie draagt het risico voor de uitvoering van de diensten of voor het transport van de goederen;

4. Is er een goede regeling overeengekomen inzake vaststelling en berekening van schade;

5. Op welk moment gaat het risico van schade over op de wederpartij (risico-overgang);

6. Is er een verzekering afgesloten en wiens verantwoordelijkheid is dat;

7. Worden er zekerheden gesteld of vereist, zoals borg, (bank)garantie, eigendomsvoorbehoud, pand of hypotheek;

8. Wat is er afgesproken over niet-nakoming (wanprestatie) en wanneer is er sprake van overmacht;

9. Is er een regeling over aansprakelijkheid van de wederpartij, zonder wettelijke grenzen te overtreden;

10. Hoe staat het met de eigen aansprakelijkheid en is er vrijwaring of een exoneratiebeding;

11. Wanneer treedt verzuim in bij niet-nakoming, is daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig met een goedmaaktermijn van bijvoorbeeld 4 of 6 weken;

12. Wat zijn de gevolgen van tekort schieten in de nakoming, opschorting en is er een dwangsom;

13. Geldt er bij niet-betaling een incassobeding en is er schadevergoeding of vertragingsrente bepaald;

14. Op welke wijze (email, fax) en door wie moeten verklaringen worden afgelegd;

15. Welk recht is van toepassing? Is dat Nederlands recht of buitenlands recht?

16. Welke rechter, dus welk forum is bevoegd om kennis te nemen van een mogelijk geschil;

17. Geldt er een geschillenregeling, verplichte mediation of arbitrage alvorens een gang naar de rechter mogelijk is;

18. Zijn er bijzondere afspraken over bewijslast en de manier waarop zaken moeten worden bewezen;

19. Moeten wijzigingen schriftelijk worden overeengekomen voordat ze rechtsgevolgen hebben;

20. Welke taalversie van het contract (Nederlands of Engels) is bepalend voor de uitleg en interpretatie ervan;

21. Intellectueel eigendom van uw bedrijf nooit weggeven! Hoogstens in licentie geven, maar afspraken over een licentie staan niet in AV doch in een separate licentieovereenkomst.


De volgende zaken horen niet thuis in algemene voorwaarden:

1. Het onderwerp van de overeenkomst (dus de te leveren diensten/goederen)

2. De voor de goederen/ te leveren diensten te betalen prijs

Dit zijn de zogenaamde kernbedingen. Bij gebrek aan een kernbeding is de overeenkomst niet bepaalbaar en dus ook niet afdwingbaar. Vragen over de checklist algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Juridisch advies nodig?

Wij maken uw algemene leveringsvoorwaarden voor AI apps, smart products en robotica tools in orde. Vast tarief. In orde maken van betalingscondities, verkoopvoorwaarden en legal terms. Opstellen opdrachtverlening richting klant. Neem vrijblijvend contact op met onze ervaren juristen. Bel of gebruik het contactformulier.