Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Disclaimer

Onze website disclaimer. Wij verzorgen juridische diensten inzake kunstmatige intelligentie, big data, robotica, cybernetics, nano engineering, cloud computing, Internet of Things, ICT contracten, internetrecht, privacywetgeving, machine learning, neurale netwerken, cognitive computing, informatierecht, blockchain en smart contracts.

Disclaimer

Algemene informatie:

Bedankt voor uw bezoek aan de Artificiële Intelligentie & Recht website en het lezen van onze Legal Disclaimer. Artificiële Intelligentie & Recht verzorgt een specialistische privaatrechtelijke rechtspraktijk met hoogwaardig juridisch advies inzake kunstmatige intelligentie, big data, robotica, cybernetics, nano engineering, cloud computing, Internet of Things, ICT contracten, internetrecht, privacywetgeving, machine learning, neurale netwerken, cognitive computing, informatierecht, blockchain en smart contracts. Artificiële Intelligentie & Recht personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Artificiële Intelligentie & Recht spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Artificiële Intelligentie & Recht als portal fungeert volledig en juist is. Artificiële Intelligentie & Recht is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Artificiële Intelligentie & Recht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Artificiële Intelligentie & Recht geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dient derhalve geen actie te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De website van Artificiële Intelligentie & Recht bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Artificiële Intelligentie & Recht liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Artificiële Intelligentie & Recht. Artificiële Intelligentie & Recht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Artificiële Intelligentie & Recht geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Artificiële Intelligentie & Recht aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Artificiële Intelligentie & Recht vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Artificiële Intelligentie & Recht en Artificiële Intelligentie & Recht geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Artificiële Intelligentie & Recht.

Tevens is Artificiële Intelligentie & Recht niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Artificiële Intelligentie & Recht die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Artificiële Intelligentie & Recht in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster.

Copyright © 2018 Artificiële Intelligentie & Recht. Alle rechten voorbehouden.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Artificiële Intelligentie & Recht, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht.

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Artificiële Intelligentie & Recht van toepassing. U krijgt ze uitgereikt voordat u de opdrachtverlening tekent, maar u kunt ze ook inzien op deze website (klik hier voor de algemene voorwaarden).

Artificiële Intelligentie & Recht is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Artificiële Intelligentie & Recht geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van Artificiële Intelligentie & Recht kunnen links naar (commerciële en niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Artificiële Intelligentie & Recht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies van Artificiële Intelligentie & Recht is geheel vrijblijvend. Artificiële Intelligentie & Recht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de webformulier vraagfunctie op de website of via de webpagina's van www.airecht.nl.

Daarnaast behoudt Artificiële Intelligentie & Recht zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Juridische diensten inzake kunstmatige intelligentie, big data, blockchain en robotica

Juridische diensten inzake kunstmatige intelligentie, big data, blockchain en robotica