Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Informatierecht | Internetrecht | ICT Recht | Juridische Diensten | Computerrecht

Deskundig jurist informatierecht komt op voor uw belangen en verleent juridisch advies IT en internetrecht. Wilt u ICT contracten opstellen of checken of heeft u een vraag over computerrecht, mediarecht of gamerecht email of bel ons dan meteen. Ook advies inzake online auteursrecht, privacy, webwinkels en elektronische handel. Ons ervaren team staat voor u klaar en biedt u de dienstverlening waar u naar zoekt!

Informatierecht

Internetrecht

Computerrecht

Informatierecht

Heeft u een juridische vraag over het informatierecht?

Bij informatierecht gaat het om juridische aspecten van het gebruik van informatietechnologie. Het gaat bij IT recht over privacyvraagstukken, handhaving van auteursrechten op het internet en om downloaden en streamen van muziek, gebruik maken van software in de cloud, e-commerce, aankopen doen via online platforms zoals webshops na akkoord met algemene voorwaarden, elektronische handel, software agents, certificering (NEN en ISO normen), de juridische consequenties van digitalisering en aan cybercrime zoals handel in persoonsgegevens, datalekken, fake news, smaad op social media, computercriminaliteit, spam en identiteitsfraude.

IT Recht

Denk bij informatierecht en IT recht ook aan het grensoverschrijdende internetrecht, telecommunicatierecht, elektronisch contracteren, digitale handtekening, informatiemanagement, digitaal procederen, het eigendom van virtuele goederen, de juridische status van virtuele werelden, software agents en aan het screenen en uitonderhandelen van ICT contracten. Fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en publiekrechtelijke aspecten van een elektronische overheid zijn ook relevant binnen de context van het ICT recht.

Informatierecht | Internetrecht | ICT Recht | Juridische Diensten | Computerrecht | IE-Rechten

Informatierecht | Internetrecht | ICT Recht | Juridische Diensten | Computerrecht | IE-Rechten


Combinatie van intellectuele eigendomsrechten

Focusgebied van het informatierecht is de bescherming die het intellectuele eigendomsrecht aan uw AI en robotica systemen kan bieden.

Een optimale bescherming van uw AI systemen, algoritmen en deep learning applicaties creatie bereikt u door een combinatie van intellectuele eigendomsrechten. Machine learning bestaat uit afzonderlijke componenten die afzonderlijke registraties en depots vereisen, met behulp van IE-tools met uiteenlopende beschermingsduur. De grootste kanshebbers daarbij zijn het auteursrecht, patentrecht, databankenrecht en bedrijfsgeheim.Wettelijke bescherming van computerprogramma’s

Over de bescherming van computerprogramma’s zegt de Auteurswet in artikel 10 het volgende:

De werken waarop auteursrecht bestaat

Artikel 10

1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

 1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften;

 2. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;

 3. mondelinge voordrachten;

 4. choreografische werken en pantomimes;

 5. muziekwerken met of zonder woorden;

 6. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;

 7. aardrijkskundige kaarten;

 8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;

 9. fotografische werken;

 10. filmwerken;

 11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;

 12. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

2. Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd.

3. Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk, worden, onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht of andere rechten op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen, als zelfstandige werken beschermd.

Succesvolle registraties

Succesvolle registraties en depots dienen bewaakt en onderhouden te worden. Bij robotica zijn voorts ook modelrechten op het design relevant. Mede vanuit marketingperspectief is daarnaast het bouwen van een sterk merk (branding) van belang. Dit kan doormiddel van de trits handelsnaamrecht, merkrecht en domeinnaamrecht.Juridische diensten

Ons kantoor is gespecialiseerd in informatierecht en internetrecht. Wilt u ICT contracten opstellen of checken of heeft u een vraag over computerrecht, mediarecht of gamerecht email of bel ons dan meteen. Ook juridisch advies inzake online auteursrecht, privacy, webwinkels en elektronische handel. Ons ervaren team staat voor u klaar en biedt u de dienstverlening waar u naar zoekt!