Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Mediabeleid | Interviews

Hier ziet u ons mediabeleid inzake het geven van interviews aan radio, tv, kranten, online artikelen, columns en blogs inzake kunstmatige intelligentie, algoritmes, Internet of Things (IoT), smart contracts, het ethisch kader, grondrechten en privacy, data gebruik en verwerking, tech start-ups, online handelsplatforms en apps, computerrecht, outsourcing en IT contracten, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en verzekering, actuele juridische geschillen, legal frameworks, Europese wetgeving en andere juridische wetenswaardigheden.

Mediabeleid

Interview afnemen of artikel schrijven over AI & Recht of juridische aspecten van machine learning, blockchain en robotica? Dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Wij hanteren het onderstaande mediabeleid.

Geregeld worden onze juristen door de media benaderd voor het geven van interviews inzake kunstmatige intelligentie, algoritmes, Internet of Things (IoT), smart contracts, het ethisch kader, grondrechten en privacy, data gebruik en verwerking, tech start-ups, online handelsplatforms en apps, computerrecht, outsourcing en IT contracten, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en verzekering, actuele juridische geschillen, legal frameworks, Europese wetgeving en andere juridische wetenswaardigheden. Als onafhankelijk juridisch dienstverlener voor de hi-tech industrie, de ICT branche, consumentenelektronica producenten, de entertainmentsector, de retail en transportbranche, de levensmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie, delen wij onze visie daarover in voorkomende gevallen met derden. Uiteraard voor zover de tijd ons dit toestaat.

Het artificiëleintelligentierecht, blockchainwetgeving alsook het roboticarecht is evenwel complex. Aan onze visie kunnen bovendien geen rechten worden ontleend. Om onjuiste interpretaties, nuanceverschillen of inhoudelijke onjuistheden te voorkomen, hanteren wij het volgende mediabeleid:

1. In geval van een telefonisch interview wenst Artificiële Intelligentie & Recht vooraf inzicht in de vragen. Dit geldt zowel voor live, semi-live als niet-live interviews.

2. Artificiële Intelligentie & Recht werkt mee aan live interviews, als er een kort voorgesprek heeft plaatsgevonden. Indien het interview op locatie plaatsvindt behouden wij ons het recht voor om een onkostenvergoeding te berekenen.

3. Publicatie of plaatsing van een artikel of gebruik van audio- en/of videomateriaal geschiedt pas na fiattering -schriftelijk of per e-mail - door een medewerker van Artificiële Intelligentie & Recht. U kunt de ‘final draft’ per email aan ons toezenden.

4. Onze medewerkers worden als volgt geciteerd: ‘’mr. <VOOR EN ACHTERNAAM> van Artificiële Intelligentie & Recht. Artificiële Intelligentie & Recht is een rechtskundig adviesbureau gespecialiseerd in AI, machine learning, big data, blockchain en robotica recht.’’

5. Artificiële Intelligentie & Recht behoudt zich onder alle omstandigheden het recht van inzage en correctie voor, om wijzigingen aan te brengen bij constatering van feitelijke onjuistheden, partijdigheid, onterechte visie of verkeerd getrokken conclusies.

6. Artificiële Intelligentie & Recht ontvangt altijd een bewijsexemplaar indien de door ons beschikbaar gestelde informatie is gebruikt voor een schriftelijke uiting, audiomontage of videomontage.

7. Artificiële Intelligentie & Recht behoudt zich het recht voor het definitieve gepubliceerde of gemonteerde materiaal waaraan Artificiële Intelligentie & Recht heeft bijgedragen vrij - dus zonder voorafgaande toestemming - te gebruiken (openbaren en verveelvoudigen, waaronder via internet), tenzij vooraf door de partijen anders is overeengekomen.

8. Bij online plaatsing van een artikel, interview of montage plaatst u te allen tijde een hyperlink naar onze website: www.airecht.nl

9. Bij verwijzing naar door onszelf vervaardigde webpages, blogs en artikelen plaatst u bij wijze van bronvermelding te allen tijde een link naar de betreffende internetpagina. Het is niet toegestaan (delen van) artikelen, blogs of webpagina’s integraal over te nemen zonder toestemming van Artificiële Intelligentie & Recht.

10. Indien Artificiële Intelligentie & Recht dan wel diens medewerkers medewerking verlenen aan het schrijven van een artikel dan rusten de auteursrechten van dat artikel bij Artificiële Intelligentie & Recht. Er worden geen auteursrechten overgedragen zonder een daartoe bestemde schriftelijke akte.

11. Indien u Artificiële Intelligentie & Recht benadert in de hoedanigheid van journalist, uitgeverij of interviewer dan is het onderhavige mediabeleid onverkort van toepassing. Het mediabeleid van Artificiële Intelligentie & Recht is gepubliceerd op de website van Artificiële Intelligentie & Recht en is derhalve voor eenieder raadpleegbaar.

12. Afwijkingen van het mediabeleid van Artificiële Intelligentie & Recht kunnen niet mondeling, doch slechts schriftelijk worden bedongen.

v. 1.0.1

AUG 2018

Mediabeleid | Interviews | Contact

Mediabeleid | Interviews | Contact