Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Tech Startups | Top Kwaliteit Juridisch Advies | Online Platforms | Apps

Bedrijfsjuridisch advies voor tech-startups, online platforms en app ontwikkelaars. Wij bieden juridisch advies tegen concurrerende tarieven. AI, Robotica en blockchain startups oprichten met leveringsvoorwaarden en contracten. VOF of BV starten met holdingstructuur. Online juridisch advies of consult op kantoor Keizersgracht Amsterdam, van beginnend bedrijf tot multinational. Intake is gratis.

Tech startups

Online platforms

AI apps

Intellectual Property

(IP)

Tech Startups en AI apps

Vanwege de toenemende behoefte aan smart solutions en praktische AI toepassingen liggen er kansen voor tech startups. In tal van sectoren. Denk aan het programmeren van AI apps voor online platforms zoals webwinkels of social media. Of aan medical apps, health apps en fitness apps. De toepassingen van AI en robotica in ons dagelijkse leven, binnen en buiten de huiskamer (Domotica) zijn legio!

Online Platforms & cloud based AI platforms

Bij online platforms gaat het om uw digitale presence. Online platforms moeten richting consumenten aan enkele wettelijke vereisten voldoen. Ook B2B gelden er regels. Dit geldt evenzeer voor online blockchain platforms of cloud based AI platforms als voor Decentralized Autonomous Organizations. Het verdient aanbeveling om een privacyverklaring en cookie policy op te laten stellen die in lijn is met de AVG. Ook adviseren wij om te werken met een schriftelijk opdrachtverleningsdocument in combinatie met maatwerk leveringsvoorwaarden, betalingscondities te werken, inclusief incassobeding en waar relevant een retourformulier voor herroeping.

Tech Startups | Top Kwaliteit Juridisch Advies | Online Platforms | Licenties | Apps

Tech Startups | Top Kwaliteit Juridisch Advies | Online Platforms | Licenties | Apps

Besloten Vennootschap (BV) oprichten

Indien u met revolutionaire technologie de wereld wil veroveren adviseren wij om vanuit een Besloten Vennootschap te opereren. Bij een BV bent u in de regel namelijk niet persoonlijk aansprakelijk in geval van faillissement, of persoonlijk aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectueel eigendom van derden. Wordt het een groot succes dan is het gemakkelijker om de BV in zijn geheel te verkopen aan een bedrijf uit Silicon Valley. Een BV richt u als DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) op via de notaris. Het notariskantoor maakt ook de statuten en de Kamer van Koophandel inschrijving in orde en regelt het BTW nummer bij de Belastingdienst. U kunt eventueel ook kiezen voor een holdingstructuur waar verschillende BV’s onder hangen. Voor elke tech startup een afzonderlijke BV. Samen met een partner een BV oprichten kan ook, deze wordt dan medevennoot. Het intellectueel eigendom kan in de BV worden gebracht, daar dit een rechtssubject is.Rechtspersonenrecht

Titel 5 van Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek behandelt Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 175 zegt het volgende over aandeelhouders, aansprakelijkheid en stemrecht binnen de BV:

1 Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

2 De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.

Artikel 177 zegt vervolgens over de akte van oprichting en de statuten:

1 De akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap.

2 De naam vangt aan of eindigt met de woorden Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot "B.V.".

3 De zetel moet zijn gelegen in Nederland.

Heeft u vragen over het rechtspersonenrecht neem dan gerust contact met ons opIntellectueel en industrieel eigendom (IP)

Intellectueel en industrieel eigendom is van levensbelang voor tech startups en online platforms. Zorg ervoor dat er op een strategische manier met uw waardevolle IE-rechten (intellectual property oftewel IP) wordt omgegaan. Geef auteursrechten, merkrechten en gebruiksrechten op uw technische vindingen liever in licentie dan dat u ze voor altijd overdraagt. Licentie lijkt op verhuur waarbij u eigenaar blijft, overdracht lijkt op verkoop, waarbij een andere partij eigenaar wordt van uw werk, idee, toepassing of creatie.

Investeerdersovereenkomst

Richting investeerders werkt uw kunstmatige intelligentie (KI) startup of scaleup met een geheimhoudingsverplichting (NDA) en een investeerdersovereenkomst. Richting klanten hanteert u goede algemene voorwaarden en mogelijk ook inkoopvoorwaarden. Solide licentiecontracten waarin gebruiksrechten en reikwijdte van de deal helder staan geformuleerd mogen daarnaast niet ontbreken. Met het oprichten van bedrijven voor onze cliënten hebben wij zeer ruime ervaring. Uiteraard zijn ook mondiaal opererende technologie en innovatiebedrijven welkom zich tot ons te richten.