Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Kunstmatige Intelligentie | Wetgeving | Juridisch Advies | AI Toepassingen

Het kunstmatige intelligentierecht wat komt daar allemaal bij kijken? Wat mag er juridisch wel en niet met data? Wij bieden juridisch advies inzake AI toepassingen en implementaties, zoals in neurale netwerken, algoritmes, Digital Twins, autonome machines en menselijke, antropomorfe robots. Juridische dienstverlening voor slimme app ontwikkelaars, ingenieurs, smart software en hardware programmeurs en natuurlijk ook voor gebruikers en end users van artificiële intelligentie systemen en investeerders in KI oplossingen. Inclusief ondernemerstips, tricks, best practices inzake veiligheid, experimenten en legal sandboxes en het AI controleprobleem. Interesse in Trustworthy AI made in Europe? Ons niche kantoor biedt u uitleg en guidance over wetgeving en recht in dit nieuwe vakgebied.

Artificiële Intelligentie

AI / KI

Kunstmatige Intelligentie

Artificiële intelligentie raakt ons allemaal…

De opkomst van artificiële intelligentie is onstuitbaar. De transformatieve kracht van kunstmatige intelligentie heeft een impact op elke op technologie gebaseerde sector van onze maatschappij en economie. De ontwikkeling van real world AI toepassingen wordt versneld door de inzet van innovatieve, krachtige computerchips, machine learning algoritmes, cloud computing, blockchain en big data. Dit alles heeft juridische consequenties.

Wij kunnen u helpen met het wegnemen van juridische obstakels bij uw AI-project, pilot of technologische vondst, én bij de commodificatie ervan. Denk aan het eigendom van data waaronder sensor data, non personal data, trainingsdata en satellietdata.

Wat is kunstmatige intelligentie eigenlijk?

3 soorten kunstmatige intelligentie (KI) / artificiële intelligentie (AI)

We onderscheiden 3 soorten kunstmatige intelligentie (KI of AI). De eerste betreft zwakke AI of liever Artificial Narrow Intelligence (ANI) en heeft als kenmerk dat de AI een specifieke taak evengoed of beter kan uitvoeren als een mens. De tweede soort betreft Artificial General Intelligence (AGI) en kenmerkt zich door het toepassen van denkvermogen op verschillende problemen of situaties, op hetzelfde level als gemiddeld menselijk verstand. De derde soort betreft Artificial Super Intelligence (ASI) en kenmerkt zich door een op alle fronten aan de cognitieve vaardigheden van de (meest slimme) mens superieure AI, waaronder IQ, EQ en creatieve vermogens. Een AI in god mode ….

Kunstmatige Intelligentie | Juridisch Advies | AI Toepassingen

Kunstmatige Intelligentie | Juridisch Advies | AI Toepassingen

Internet of Things en Smart Products

Kunstmatige intelligentie (KI) speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. AI steeds vanzelfsprekender en allomtegenwoordig - in die zin is er sprake van augmented intelligence. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is het Internet of Things (IoT), met smart solutions, smart products, Digital Twins, data uitwisseling en connectiviteit in een alomtegenwoordig netwerk van apparaten... In het IoT zijn kunstmatige intelligentie en blockchain alomtegenwoordig.

Relatie tussen wetgeving en recht en kunstmatige intelligentie

Ons juridisch niche kantoor is in staat om de relatie tussen wetgeving en recht en disruptive tech zoals Kunstmatige Intelligentie, Robotica, Big Data, Blockchain, Computer Vision en Cloud Computing te duiden. Ook waar het gaat om experimentele combinaties van blockchain integratie, machine learning, algoritmes, neurale netwerken en artificiële intelligentie (AI) in Decentralized Intelligent Companies (DIC) en decentralized AI marketplaces. Het resultaat is dan gedecentraliseerde intelligentie. Is uw doel het hanteren van kwaliteitsstempel Trustworthy AI made in Europe dan kunnen wij u adviseren over deze toekenning.

Juridisch instrumentarium inzake AI technologie

Hierbij zijn wij in staat om het juridische instrumentarium dat u tot uw beschikking heeft ter bescherming van door u ontwikkelde technologie, de voortbrengselen van de AI of door uw bedrijf te gebruiken AI applicaties adequaat en effectief toe te passen. Zoals maximalisatie van intellectual property (IP) en ruimte voor experimenten in legal sandboxes. Dit alles in een tijd waarin uiteenlopende technologieën en marktpartijen in gestaag tempo naar elkaar toe groeien (convergentie).

Heeft u een innovatief technology driven business model bedacht of bent u een nieuw verdienmodel aan het ontwikkelen waarin kunstmatige intelligentie een belangrijke rol inneemt, neem dan vandaag nog contact op met onze AI Big Data Robotica en Recht juristen.Architectuur van AI systemen

De architectuur van geavanceerde AI systemen kan bestaan uit smart software (een slim computerprogramma), algoritmes, uit een neuraal netwerk, uit machine learning, training data en inferentiemodellen, uit computer vision (het automatiseren van het menselijk waarnemingsvermogen) en uit hardware zoals servers, SoC’s en neuromorphic chips.

Regulering van verantwoordelijkheid

De snelle opkomst van artificiële intelligentie vraagt om regulering van verantwoordelijkheid, vraagt om juridische context, om ethisch normbesef en om een samenhangend regelgevingskader. Op het gebied van privaatrecht, auteursrecht, het privacyrecht en het mededingingsrecht. Enkele belangrijke juridische kwesties die nog niet geheel zijn uitgekristalliseerd zijn de vraag wie er verantwoordelijkheid draagt bij aansprakelijkheid van AI.

Autonome AI agents

Ook over de vraag wie er verantwoording dient af te leggen voor de beslissingen gemaakt door autonome AI agents en hoe deze verantwoordingsplicht er in de praktijk uit moet gaan zien bestaan misschien wel richtlijnen, maar nog geen eenduidige, dwingende wettelijke voorschriften. Denk bij dit laatste aan het Youtube algoritme dat beslist over copyright schendingen in online on demand video. En aan combat drone’s en zelfrijdende auto’s, bussen, combains en tractoren. Daar komt geen mens meer aan te pas.

Industrieel eigendomsrecht en auteursrecht op CGW’s

Ten tweede de vraag of een door een AI gegenereerd werk (Computer Generated Work of CGW), algoritme of idee of een data interface kan worden beschermd door een industrieel of intellectueel eigendomsrecht zoals patent, chipsrecht, sui generis databankenrecht, naburig recht danwel een auteursrecht. Ten derde de vraag hoe er het beste waarborgen kunnen worden ingebracht ter bescherming van de privacy van consumenten, burgers, overheden en bedrijven bij het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Titel 2 van de Auteurswet inzake De maker van het werk zegt in artikel 4 het volgende:

Artikel 4

1 Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zoodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt.

2 Wordt bij het houden van een niet in druk verschenen mondelinge voordracht geen mededeling omtrent de maker gedaan, dan wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, voor de maker gehouden hij die de mondelinge voordracht houdt.

Een AI is natuurlijk geen hij, maar een ‘het’. De Auteurswet is in 1912 niet geschreven met kunstmatige intelligentie en robotica in het achterhoofd. Het ontbreken van menselijkheid is problematisch voor het ontstaan van auteursrechten op robot creaties.

Mededingingsrecht

Tenslotte of het naar mededingingsrechtelijke regels OK is dat enkele tech giganten een zeer groot gedeelte van de wereldwijd beschikbare trainingsdata in handen heeft. Mogelijk brengen deze regels mee dat deze data niet gemonopoliseerd mag worden en dat deze gegevens deels aan concurrerende bedrijven die hun AI’s willen voeden met data moeten beschikbaar worden gesteld.

Nederlandse en Europese wetgeving inzake AI applicaties

De wetgeving die bij dit alles van belang is beslaat enkele specifieke onderdelen van het recht. Het Burgerlijk Wetboek (Contractenrecht, Goederenrecht), de Auteurswet, Wet Naburige rechten, Databankenwet, de Rijksoctrooiwet, maar ook het arbeidsrecht en het Wetboek van Strafrecht kan relevant blijken in een AI-setting. Daarenboven hebben wij te maken met internationale verdragen zoals de Berner Conventie en Europese Regelgeving waaronder de Auteursrechtrichtlijn, de Software Richtlijn inzake de rechtsbescherming van computerprogramma’s en Europese Mededingingsregels alsook met rechtspraak van het Europese Hof van Justitie op het gebied van software, data en auteursrecht.

Digital Single Market (DSM)

Ook is er nieuwe EU Regelgeving aanstaande in het kader van de Copyright Reform, waaronder de DSM Richtlijn (Digital Single Market) en het TDM Voorstel (verplichte uitzondering op het auteursrecht voor tekst mining en datamining met een wetenschappelijk – dus niet commercieel - oogmerk).

Rechtspositie als AI-ontwikkelaar

U ziet, ook in Nederland is de juridische kennis aanwezig om het uitrollen van uw AI driven online platform zoveel mogelijk dicht te timmeren zonder daarbij morele en ethische aspecten uit het oog te verliezen. Wij kijken samen met u als AI ontwikkelaar of investeerder in AI systemen naar het juiste businessmodel voor de ontwikkeling en lancering van disruptieve applicaties. Een eerste stap daarbij is het in kaart brengen van uw rechtspositie.

Succesvolle implementatie van KI in uw bedrijfsmodel

Sectoren die van nature een hechte relatie hebben met digitale technologie, zoals de auto industrie, telecom branche, de Silicon Valley internet giganten en de financiële sector lopen op dit moment voorop bij de succesvolle implementatie van kunstmatige intelligentie (KI) in hun bedrijfsmodel. Denk aan de zoekmachines, virtuele assistenten (Siri, Alexa, Cortana, Bixby en Google Assistant die de telefoon kan opnemen met behulp van Call Screen en Duplex Technologie) de vertaalprogramma’s van Google, Microsoft en Apple, DeepMind’s Natural Neural Network, de webshops van Amazon, de zelfrijdende auto’s van Tesla, BMW en Mercedes, de taxi’s van Uber, de slimme schaakcomputer Watson van IBM, de hotels van Booking, de audio en video on demand platforms van Spotify, Netflix, de socials media platforms van Facebook en Instagram, de nieuwsberichten van Blendle, in aandelen en obligaties handelende Automated Trading Systems op de beurs, tijdig bemestende drones in de landbouwsector, het Public Safety Assessment (PSA) in de Amerikaanse staat New Jersey, de computerchips van Intel en Qualcomm, de GPU Accelerators in grafische kaarten van Nvidia en de slimme consumentenelektronica van Samsung en Bosch.Smart chatbots, autonome computer vision systemen en zorgrobots

Sectoren die van oudsher een minder vanzelfsprekende affiniteit hebben met high tech, waaronder de educatieve sector, toerisme en de farmaceutische industrie, lopen op dit moment nog achter bij het incorporeren van artificiële intelligentie systemen in hun workflow. Hier gaat de AI-revolutie wat langzamer en verkeert het investeren in en gebruik van AI-applicaties vaak nog in een experimentele fase. Implementaties van AI in smart chatbots (self service), autonome computer vision systemen en zorgrobots (waaronder chirurgie robots, empathische virtual companions, emotie detecterende AI’s en personal robot assistants), cybersecurity (wifi tracking, bescherming tegen malware), wetgeving en jurisprudentie analyse in de rechtbank of de advocatenpraktijk, thought controlled gaming en autonome scheepvaart zijn evenwel veelbelovend. In alle sectoren is nog veel te winnen.

Transformatie van analoog naar digitaal

Onderzoek wijst uit dat aan het gebruik van artificiële intelligentie in de workflow van een bedrijf alsmede het versterken van digitale slagkracht in combinatie met een proactieve bedrijfsstrategie en het opzetten van een goed functionerend data ecosysteem belangrijke voordelen kleven, waaronder vergroting van winstmarges en onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie en branchegenoten. De transformatie van analoog naar digitaal en beyond is uiteraard geen sinecure.

Bedrijf future proof maken met innovatie door AI implementaties

Ondanks dat met name de praktische aanwending en implementatie van AI oplossingen nog in de kinderschoenen staat, is het een veelbelovende innovatie die in staat is uw bedrijf future proof te maken.

AI, neurale netwerken en deep learning als data analysetools

Het probleemoplossend vermogen van AI, neurale netwerken en deep learning als data analysetools is spectaculair, met name daar waar traditionele analysetechnieken hun grens hebben bereikt. Bij AI is er potentieel geen grens. Dit creëert voor bedrijven tastbare economische waarde. Succesvolle implementatie vereist evenwel meer dan alleen een slim algoritme. Als bedrijf bent u pas klaar voor succesvol gebruik van kunstmatige intelligentie zodra u weet wat het is, wanneer u het precies moet gebruiken en hoe het functioneert.

Blockchain

In dit laatste aspect ligt de grootste uitdaging omdat het zelfs voor de AI-ontwikkelaar steeds moeilijker wordt om exact uit te leggen hoe het systeem te werk gaat, of wat er inwendig gebeurt. Blockchain kan hierbij mogelijk voor enige transparantie zorgen.

AI Wetgeving en aansprakelijkheid

Wie is er aansprakelijk voor schade toegebracht door kunstmatige intelligentie applicaties en robots? Welke wetgeving is van toepassing? Wie draagt er verantwoordelijkheid voor het handelen en nalaten van computerprogramma’s? Wie is aanspreekbaar bij datalekken? Wie heeft er een zorgplicht? Hoe zit het met slimme robots waarvan de eigenaar onvindbaar is, de Europese Machinerichtlijn, de Richtlijn Productaansprakelijkheid (producten met gebreken B2C, 85/374/EEG), sui generis rechtssubjectiviteit, wilsgebreken zoals dwaling, rechtspersoonlijkheid, beslaglegging door de curator en deelname aan een juridische procedure?

Onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW - Toedoen of nalaten

Dit zijn belangrijke vragen voor de wetgever, voor AI ontwikkelaars, leveranciers, afnemers en end users (burgers, bedrijven, consumenten, patiënten). Bij gebrek aan speciale wettelijke regeling voor AI’s op dit punt kan aansluiting worden gezocht bij zorgvuldigheidsnormen uit het verkeersrecht en uit onrechtmatige daad ex 6:162 BW en rechtspraak van de Hoge Raad, zoals het Kelderluik arrest, de Haviltex norm en het Lindebaum/Cohen arrest. Of uit Europese regelgeving zoals de E-Commerce Richtlijn.

Boek 6 Titel 3 Burgerlijk Wetboek inzake Onrechtmatige daad zegt het volgende over onrechtmatig handelen:

Artikel 6:162 BW

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak


Zorgvuldigheidsnormen en zorgplicht

Een AI-ontwikkelaar zou dan onder omstandigheden risicoaansprakelijk kunnen zijn indien deze wist dat de software schade zou kunnen veroorzaken en deze desalniettemin op de markt heeft gebracht, door verkoop of licentie. Dit bedrijf creëert door het lanceren van de AI immers een situatie die mogelijk schade tot gevolg heeft, en dat is onzorgvuldig.

Veiligheidseisen

Ook het nalaten voorzorgmaatregelen te treffen, zoals het niet inbouwen van een kill-switch, controle en correctiemogelijkheden of het niet uitvoeren van een cybersecurity strategie in lijn met de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en de IEC 62443-norm inzake industriële automatisering kan onzorgvuldig zijn. Onze AI juristen kunnen u proactief adviseren over AI, veiligheidseisen en aansprakelijkheid.

Expert Group on liability and new technologies

Op het moment van schrijven van deze tekst is de Europese Expert Group on Liability and New Technologies aan het onderzoeken of het huidige juridische kader inzake veiligheid en aansprakelijkheid afdoende is om kwesties omtrent AI producten en services op te lossen. De Expert Group bekijkt daarbij of de Product Liability Directive uit 1985 nog adequaat genoeg is om met dergelijke problemen te dealen, of dat er nieuwe wetgeving nodig is om de gaps en loopholes te dichten, wellicht in combinatie met legal sandboxes.

Harmonisatie van Europees AI aansprakelijkheidsrecht

Ook gaat de Europese Expert Group on Liability and New Technologies aan de slag met het formuleren van EU brede principes over hoe om te gaan met schade en aansprakelijkheid bij technologische innovaties zoals AI en bekijkt zij of bestaande juridische mechanismes voldoende in staat zijn zich aan te passen aan in hoog tempo veranderende markten. Het is de bedoeling dat deze principes vervolgens op nationaal niveau worden overgenomen danwel geïmplementeerd, hetgeen een verdergaande harmonisatie van Europees AI aansprakelijkheidsrecht zou betekenen. Gericht op een eenvormige markt voor vernieuwende technologie. De bevindingen van de Expert Group worden medio 2019 verwacht.

Risicoaansprakelijkheid voor schade door robots en drones

Robots en drones brengen ook schade toe. Soms zijn deze autonoom, soms niet. Vanuit juridisch-technisch perspectief kan men onderscheid maken tussen de fysieke drone zelf en het algoritme dat de machine bestuurt. Hetzelfde geldt voor zelfrijdende en vliegende auto’s. Het ontbreken van de menselijke factor kan, net zoals bij auteursrechten problematisch zijn bij aansprakelijkheid danwel bij risicoaansprakelijkheid. Ook de onstoffelijkheid van algoritmes kan voor problemen zorgen. Bovendien wordt er onder omstandigheden een wettelijk onderscheid gemaakt tussen risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid.

Vrijwaringen voor medical devices

Hoe zit het eigenlijk bij de aansprakelijkheid voor fouten in algoritmes in medical devices – is dat de arts die tijdens de operatie de mist in gaat waardoor de patiënt schade lijdt, of het bedrijf dat het medical device aan het ziekenhuis heeft geleverd? Of de programmeur die de AI in het medical device heeft gecodeerd? Of de ISP provider die voor een stabiele internetverbinding moet zorgen? Bestaan er vrijwaringen, en hoe zit het dan met buitencontractuele en kwalitatieve aansprakelijkheid?

CopyrighT of patent op Computer generated Works

Naar huidige juridische maatstaven is het ontstaan van auteursrechten op uitvindingen gedaan door een AI of werken zoals een muziekstuk of een schilderij gemaakt door een robotarm, aangedreven door een zelflerend en zichzelf corrigerend algoritme, ten gunste van deze AI even problematisch als het aannemen van aansprakelijkheid van de AI zelf wanneer deze schade berokkent. Een octrooi op een nieuwe technische vondst gedaan door een machine, ten gunste van de eigenaar van die machine, is gemakkelijker voorstelbaar. Creatieve werken of technologische vondsten bedacht en gerealiseerd door machines noemen we Computer Generated Works, of AI Made Creations.

Justificatie van IP: Humanistische VS Utilitaristische benadering

Dat hier copyrights of patenten op kunnen rusten (zo ook het European Patent Office, EPO, dat criteria geeft voor het technische karakter van een AI) is voorstelbaar maar nog niet goed inpasbaar in ons huidige juridische framework. Is er bijvoorbeeld wel sprake van incentive en reward? Gaan we een humanistische of juist een utilitaristische benadering van copyright toepassen op kunstmatige intelligentie? Wat is de justificatie van monopolisering van rechten op machine made creations? Vallen deze niet meteen in het publiek domein? Wat is de minst marktverstorende oplossing? Hoe kunnen we innovatie stimuleren? Moeten we werken met soft law, paracopyright en superkorte beschermingstermijnen? Een AI is bovendien slechts een rechtsobject. Dat geldt zowel voor civil law als common law rechtsstelsels.

Ontbreken van menselijkheid problematisch

Dat heeft te maken met het ontbreken van menselijkheid. Een aap en een hond kunnen beide geen auteur zijn van een foto of een schilderij in de zin van de Auteurswet. Ze kunnen wel de maker zijn. Zo kunnen zij ook niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld in de zin van het Burgerlijk Wetboek wanneer zij een voorbijganger of een dierentuinbezoeker bijten. Een AI of een slimme robot is (nog) geen rechtssubject. Zo zit het wettelijk systeem nu eenmaal in elkaar.

Internationaal privaatrecht en forumshoppen

Tenslotte kunnen stakeholders gaan forumshoppen en zaken met behulp van regels van internationaal privaatrecht aanbrengen in landen waar gemakkelijker aansprakelijkheid voor algoritmen en drones kan worden geconstrueerd. Bij internationaal privaatrecht gaat het om de vraag welke rechtbank bevoegd is, en welk recht c.q. welke jurisdictie dat forum vervolgens op de kwestie dient toe te passen. IPR vragen zijn relevant, te meer daar AI’s vaak wereldwijd effect hebben.

Waarborgen van fundamentele normen en waarden, ruimte voor innovatie

Vanwege de ongrijpbaarheid van artificiële intelligentie is het van belang om het waarborgen van fundamentele normen en waarden, waaronder grondrechten zoals privacy, mee te nemen in de discussie over de toepassing en implementatie van AI-systemen in onze samenleving. Het is een belangenafweging tussen ruimte voor innovatie en afspraken maken over de randvoorwaarden waaraan inzet van AI moet voldoen. Zodat een en ander op evenwichtige wijze kan worden doorgevoerd.

Zelfregulering en het AI controleprobleem

Voor afspraken over randvoorwaarden dient maatschappelijk draagvlak te bestaan. Vervolgens is het aan bedrijven, eindgebruikers en de markt zelf om op een ethisch verantwoorde manier om te gaan met AI toepassingen. Bij wijze van zelfregulering, binnen de grenzen van de geldende wetgeving. Denk aan de manier waarop investeerders, opdrachtgevers, programmeurs en ingenieurs om dienen te gaan met het AI controleprobleem. Zelfregulering zal niet overal afdoende zijn.

ECP gedragscode artificial intelligence (GAI)

Als hulpmiddel heeft het Platform voor de InformatieSamenleving (ECP) de Gedragscode Artificial Intelligence (GAI) ontwikkeld. Het ECP is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen over de verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën (zoals kunstmatige intelligentie) in de Nederlandse samenleving.

AI Impact Assessment (AIIA)

Aan deze AI Gedragscode is een AI Impact Assessment (AIIA) gekoppeld. Bij het opstellen van deze Impact Assessment is inspiratie opgedaan bij de DPIA (Data Protection Impact Assessment, ook bekend als de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)) uit de AVG. Bedoeling is dat deze AI risico-inschatting toetsingsmethode niet vrijblijvend is en dat potentiële probleempunten op gestructureerde wijze in kaart worden gebracht door ieder bedrijf dat een AIIA uit dient te voeren. Vervolgens worden maatregelen om de risico’s te tackelen beschreven en uitgevoerd. Net zoals bij de DPIA.

Security en Responsability by Design

Uitgangspunt is Security en Responsability by Design, naar voorbeeld van Privacy by Design. Als het goed is worden hierdoor zaken als veiligheid, privacy, verantwoordelijkheid en ethisch besef van de grond af aan ingebouwd / embed in een AI ontwerp. We willen bijvoorbeeld geen krachtige malware die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie zoals spraakherkenning, iets waar consumenten geheid in zullen tuinen. Bij het formuleren van de AIIA worden alle stakeholders betrokken zodat er draagvlak ontstaat voor dit instrument. Ook juridische checks and balances worden er zoveel mogelijk in verwerkt.

Wetgeving nog niet uitgekristalliseerd

Deze initiatieven zullen geen antwoord kunnen geven op vragen rondom intellectueel eigendomsrechtelijke kwesties. Europese en nationale wetgeving inzake aansprakelijkheid en intellectueel eigendom (IP) is anno 2018 nog in de maak en de uitleg van die regels is nog lang niet uitgekristalliseerd. De ECP Gedragscode en de Impact Assessment kunnen evenwel een belangrijke bijdrage leveren aan bestendig maatschappelijk en economisch succes van AI toepassingen.

ICAI: Innovation Centre for Artificial Intelligence

Zowel de Europese als de nationale AI strategie zijn erop gericht om een AI onderzoekscentrum van wereldklasse op te richten. Met nationale hubs, geïnspireerd op het ICAI model. Het ICAI (Innovation Centre for Artificial Intelligence) is een Nederlands initiatief dat focust op de ontwikkeling van artificiële intelligentie toepassingen, commodificatie door startups en het gericht verspreiden van kennis door (technische en gewone) universiteiten, bedrijven en overheid gezamenlijk. Het ICAI is een open netwerk van partners uit de academische wereld, de industriële sector (alle branches) en de publieke sector en is gevestigd in Amsterdam Science Park.

Gecertificeerd keurmerk voor Artificial Intelligence en Robotics

Een ander noemenswaardig initiatief is het gecertificeerde FRR (Foundation For Reponsible Robotics) keurmerk voor Kunstmatige Intelligentie en Robotica. Het FRR keurmerk biedt bedrijven en programmeurs handvaten om op een verantwoorde en transparante manier met de ontwikkeling van AI en Robotica om te gaan.

Als pioniers in het veld van AI & Recht bieden wij u juridische roadmaps ten behoeve van big data, robotica, neurale netwerken en machine learning algoritmes.

Juridisch advies over kunstmatige intelligentierecht

Het kunstmatige intelligentierecht wat komt daar allemaal bij kijken? Wij bieden juridisch advies inzake AI/KI toepassingen en implementaties, zoals in neurale netwerken, algoritmes, autonome machines en menselijke robots.

Juridische dienstverlening voor slimme app ontwikkelaars, ingenieurs, smart software en hardware programmeurs en natuurlijk ook voor gebruikers van artificiële intelligentie systemen. Juridische do’s en dont’s inzake training data, machine learning en inferentiemodellen. Ons Amsterdamse tech savvy juristenteam is gespecialiseerd in KI in virtuele en echte machines. Inclusief ondernemerstips, tricks, best practices. Ons niche kantoor biedt u uitleg en guidance over wetgeving en recht in dit nieuwe vakgebied.